English

Рециклиране

Рециклиране на осветителни тела

Целите на Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване са свързани с разделното събиране и третирането на разделно събраните ИУЕЕО, в това число степента на оползотворяване на ИУЕЕО. Количествени цели за оползотворяване, рециклиране и повторно използване на компоненти, материали и вещества от излезли  от употреба електрически лампи / луминисцентни , газоразрядни , натриеви лампи и др /  отнесено към теглото са 70 % и 50 % .
Всеизвестни са базовите изисквания към производители , разпространители и ползватели относно системите за осигуряване на събирането и предварителното третиране . Огромна роля и отговорност в този аспект имат и поемат рециклиращите фирми . Преработването и  оползотворяването на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), в случая електрически лампи , е един много добър и перспективен бизнес , имащ и пряко отношение  към ограничаване на опасните вещества за здравето и околната среда , спестяването на енергия и суровини , намаляването негативния ефект за озоновия слой и глобалното затопляне .

Управлението на отпадъчните крушки е не просто приоритет, а социално отговорно решение за производители, търговци , работодатели и офис управители и т.н . Необходимо е фирмите да заделят складово пространство и трябва да имат сключени договори за транспорт и преработка на крушките, за да избегнат сериозни финансови глоби, много по-високи от разходите по целия процес.

За много компании обаче складирането на изгорелите крушки е финансово непосилно, затова те търсят локални, безопасни за здравето на служителите решения, които да им спестят време и място. КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ предлага машина , която може да натрошава и съхранява изгорелите  осветителни тела. "Мелницата" е най-лесният и достъпен начин за една фирма да се справи с изгорелите ел. лампи и да спази екологичните изисквания. Той разполага с няколко приемни бункера според формата и големината на крушката. Уредът дори може да приеме както прави еднометрови неонови тръби, така и U-образни такива, така и обикновени ел. крушки с нажежаема жичка до 112 мм диаметър. При редуцирането на обема и съхранението се гарантират почти нулеви емисии на живачни пари (0.001%). Обемът на претрошените  лампи представлява 20% от предварителния обем т.е  според производителя на всеки 1000 рециклирани лампи се спестяват до 20 часа труд, а необходимото складово пространство намалява с 80%.

КРЕСТ  РЕЦИКЛИРАНЕ е в състояние да Ви предложи и  по-нататъшна преработка на лампите . За самото рециклиране на крушките съществуват специални съоръжения /  производствени инсталации, които разделят по безопасен начин съставните части на флуоресцентните лампи. Процесът е многостепенен и строго контролиран, а цялата инсталация е изолирана, за да се избегне изпускането основно на живак в атмосферата. След това всички остатъчни материали - кварц, алуминий, живак , кадмий , стъкло и др., се оползотворяват повторно. КРЕСТ  РЕЦИКЛИРАНЕ е в състояние да подпомогне Вашето преработвателно производство и с обратно изкупуване на третирания материал!

Крест Рециклиране ще Ви помогнe да посрещнете новите предизвикателства, да създадете добър бизнес  и дадете своя принос за опазването на околната среда и живота!