English

Рециклиране

Рециклиране на електронен скрап

Темата за преработването на електронния и електрически отпадък  е предизвикателство за всички производители на машини и оборудване, и придоби актуалност с измененията на Евронормите.
Производители, вносители, търговци и потребители на електрически и електронни продукти ще трябва да променят мисленето си, да се реорганизират и финансират процесите, съпътстващи депониране и рециклиране на електрически и електронен отпадък според нормативната уредба: депониране според стриктните еко стандарти с оглед редуциране на обема на отпадъка, а и да съхраним нашите ценностни ресурси.
Основния фокус е върху минимизиране депонирането на отпадък, рециклирането му и повторната употреба на материалите, както и задължителната защита на хората и околната среда от вредни субстанции.
Повече от 40 г. нашият  партньор  ERDWICH GmbH / Германия /  работи в международен мащаб като тясно специализирана инженерингова компания с репутация на световен лидер в областта на производтсвото на машини и комплектни инсталации / заводи базирани на последните върхови технологии в рециклиращата индустрия.

Бъдещето изисква минало!!

Преработката на електронния и електрически отпадък изисква минимални нива до 80% повторна употреба или преработване!!!
 
Нашият 30 г опит в рециклирането и перфектната ни технология с прецизно целево сепариране на материалите, са необходимост за всеки оптимален процес на рециклиране при тези високи изисквания. Над 3000 инсталации работят в повече от 70 страни и гарантират добър бизнес  и принос за опазването на околната среда и живота!

Крест Рециклиране е перфектния партньор за Вашия бизнес; нашата мисия е да създадем партньорство с нашите клиенти, като предлагаме върхова технология, подходящо високотехнологично оборудване, лесно за работа и поддръжка, висока автоматизация на работа и контрол  при максимално ниски стойности на енергийна консумация и работна ръка, изцяло съобразени с всички Европейски и международни нормативи за опазване на околната среда.


Бъдете подготвени с КРЕСТ Рециклиране  и ERDWICH GmbH !