English

Крест Рециклиране

Рециклиране на твърди битови отпадъци /ТБО/

Инсталации и заводи за твърди битови отпадъци ( ТБО )

Основен принцип в политиката за опазване на околната среда е защита  живота на индивида и  съхранение /като количество и качество/ на всички ресурси за нормален живот: вода, въздух, почва, климат, флората и фауната, полезните изкопаеми.

Обществото ни е изправено пред голямо предизвикателство и сериозен проблем – третирането на непрекъснато увеличаващ се поток от “градски отпадъци”! Принципно тези отпадни количества се депонират в огромни целеви депа, но политиката в последните години е за задължителен контрол и рециклиране на отпадъка, с цел постигане на: редуциране на замърсените територии и себестойността на депата, елиминиране на риска от епидемии, използване на рециклируемите материали, регенериране на почвата, производство на евтини биологични торове, производство на биогаз и/или алтернативна енергия.

Управлението на този процес изисква генерален прецизен  подход по отношение на класификация и типология на “градския отпадък” , комплекс от специфични дейности като събиране, транспортиране, депониране, третиране и видове оперативни технологични процеси, маркетинг на получените отработени продукти и ефекта от тяхната реализация.

Нашите инсталации за третиране на твърди битови отпадъци( ТБО ), осигуряват правилното предварително третиране, характеризирано с висока степен на ефективност при отварянето на пакетираните отпадъци и висок процент сепариране на различните фракции, което позволява добро ниво на рециклиране и оползотворяване, както и минимимизиране на фракциите за депониране. Сериозната професионална проектантска работа, заедно с адекватно пропорционално автоматизирано механично третиране , имайки предвид хетерогенността на отпадъците, гарантират качествени последващи процеси.

- Автоматизирано Предварително Сепариране и Третиране
- Механично и Биологично Третиране
- Компостиране / Био тунели
- Пречистване
- Биогорива
- Алтернативни енергии
КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ  ще Ви помогне да посрещнете новите предизвикателства, да създадете добър бизнес и дадете своя принос за опазването на околната среда и живота!

КРЕСТ РЕЦИКЛИРАНЕ и ПАРТНЬОРИ предлагат пълен цикъл на обслужване на своите клиенти: комплексен анализ, комплексни решения, комплексен проект, комплектни съоръжения/ инсталации  “ до ключ”,  съобразени с индивидуалните потребности, природни дадености и стандарти, монтаж, пускане в действие и обучение на персонала, гаранционен, следгаранционен сервиз и продажба на резервни части, възможност за последващ маркетинг на отработените продукти.